چله ی کوچک زمستان گریبان نیمه شمالی را گرفت
کمي طاقت داشته باشيد...

هواشناسی

هواشناسی مستقل گیلان متوئو

چله ی کوچک زمستان گریبان نیمه شمالی را گرفت